Image Holy Olie

privacyverklaring

Algemeen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Marischa, als behandelend therapeut, een cliëntdossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel- overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de behandelingen plus de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. In het dossier kunnen tevens gegevens worden opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Marischa.nl doet haar best om je privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • Marischa.nl als enige toegang heeft tot de gegevens in je dossier
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn om je dossiergegevens te delen ten gunste van je behandeling. Dit gebeurt alleen met je toestemming.

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via klantenservice@marischa.nl

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • ten behoeve van de behandeling.
 • om informatie in te winnen bij een specialist of collega hulpverlener als dit nodig is voor je behandeling
 • bericht van aankomst aan je huisarts/behandelend specialist;
 • voortgangs- of eindrapportage aan je huisarts/behandelend specialist;
 • overleg met collega’s door de behandelaar, indien deze dat noodzakelijk acht. Hierbij zal de cliënt(e) altijd anoniem blijven;
 • bespreken van je casus met collega’s of voor lesdoeleinden, door de behandelaar in geanonimiseerde vorm.
 • overdracht aan zaakwaarnemer door de behandelaar, indien de behandelaar een tijd afwezig is.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, om je factuur op te stellen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omdat we onze dienstverlening uitbreiden. De meest recente versie van onze privacyverklaring staat op marischa.nl onder het kopje privacy & cookies. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2022.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die noodzakelijk zijn om je declaratie in te dienen bij je zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van je behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals Kinesiologie behandeling
 • de kosten van het consult

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt.

 • De wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (Belastingdienst) voor de financiële administratie.
 • Een bewaartermijn van het cliëntdossier tot 20 jaar op grond van de wettelijke bewaartermijn WGBO. 

Rechten van betrokkenen

 • Informatie en inzage: je kunt op verzoek inzien welke persoonsgegevens marischa.nl van je verwerkt.
 • Rectificatie: heb je het idee dat marischa.nl verkeerde gegevens van je heeft? Laat het dan weten, zodat het aangepast wordt. 
 • Vergetelheid: je kunt de persoonsgegevens die marischa.nl van je heeft later verwijderen. Het kan zijn dat marischa.nl de gegevens voor andere doeleinden (administratie) dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat marischa.nl je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kunt je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: als je wilt dat je persoonsgegevens overgedragen worden aan een andere behandelaar, dan kan je hierover contact opnemen.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerkt marischa.nl gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en voor het uitvoeren van haar dienstverlening.

Websites van derden

Marischa.nl neemt de nodige technische- en organisatorische maatregelen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van persoonsgegevens die van jou zijn ontvangen te voorkomen. 

 

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend met toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van een Kinesiologie behandeling.

Cookieverklaring

Bekijk hier onze cookieverklaring.

 

Breng balans tussen lichaam en geest